Jak wygrać z systemem i nie szczepić dziecka?

skolenie

Rodzice mają poważne problemy w samodzielnej decyzji na temat szczepień własnych dzieci. Okazuje się, że system zdrowia wsparty korporacjami medycznymi wie lepiej od rodziców na temat zdrowia ich dzieci. Nakazuje szczepić na choroby, które praktycznie nie zagrażają zdrowiu. Większe szkody wywołują szczepionki, które zawierają rtęć czy aluminium.

Z pomocą przychodzi Pani prof. M.D. Majewska, która opracowała całą listę pytań do lekarzy czy urzędników, mnóstwo argumentów przeciwko szczepieniu i podstawę prawną wspomagającą rodziców w walce z systemem szczepień.  

=====================================================

W związku z żądaniem podpisania tzw. Oświadczenia świadomej odmowy szczepień nie mającego umocowania w jakiejkolwiek podstawie prawnej informuję, że nie możemy podpisać tego dokumentu, ponieważ wbrew jego treści nie otrzymaliśmy praktycznie żadnych informacji na temat szczepień, oprócz skrajnie skrótowych o charakterze reklamowo-marketingowym. Podpisanie tego dokumentu stanowiłoby tym samym poświadczenie nieprawdy i to na naszą niekorzyść.

W związku z podstawowym prawem pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny prosimy o udzielenie wyczerpujących i zrozumiałych odpowiedzi na piśmie na następujące pytania, od których to odpowiedzi uzależniona jest nasza zgoda na szczepienie wymagana prawem krajowym i europejskim, oraz udokumentowanie tego konkretnymi badaniami naukowymi wraz z podaniem źródła. 

1. Proszę o udostępnienie ulotek dla pacjenta, wyjaśnienie ich treści, a w szczególności składu i skutków ubocznych szczepionek oraz ich wpływu na organizm konkretnie mojego dziecka przy uwzględnieniu stanu jego zdrowia i możliwych reakcji alergicznych osobno dla każdej szczepionki przeciw:

– gruźlicy
– wzw B
– błonicy, tężcowi i krztuścowi
– polio
– Hib
– odrze, śwince i różyczce

2. Proszę o medyczne i statystyczne informacje na temat chorób przeciw którym szczepi się dzieci zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, to jest o ich objawach, możliwościach ich leczenia, możliwych powikłaniach pochorobowych i przyczynach tych powikłań, grupach ryzyka oraz zaprezentowanie statystyk zachorowań na terenie Polski i osobno statystyk powikłań tych chorób w czasie ich masowego stosowania, osobno na temat: gruźlicy, wzw B, błonicy, tężca, krztuśca, polio, Hib, odry, świnki, różyczki.

3. Czy szczepionki ochronią nasze dziecko przed chorobami i ile lat będą chroniły przed zachorowaniem na: gruźlicę , wzw B, błonicę, tężec, krztusiec, polio, hib, odrę, świnkę i różyczkę?

4. Prosimy o ustalenie indywidualnego bilansu korzyści i ryzyka oraz wyjaśnienie w odniesieniu do naszego dziecka korzyści i zagrożeń płynących z przechorowania wszystkich chorób, przeciwko którym ma być zaszczepione, w stosunku do korzyści i zagrożeń płynących ze szczepień pojedynczo i łącznie, w perspektywie indywidualnej i ogólnospołecznej.

5. W jaki sposób można ocenić poziom odporności przeciw chorobom z Programu Szczepień Ochronnych i na ile miarodajny jest wynik takiego badania?

6. Czy wysokie stężenie przeciwciał w surowicy w wyniku szczepienia, jest jedynym warunkiem skutecznej ochrony, czy też znaczenie mają również cechy jakościowe tych przeciwciał?

7. Czy sztuczne indukowanie produkcji przeciwciał poprzez szczepienie z pominięciem naturalnych barier organizmu, gwarantuje ochronę przed zachorowaniem na zakaźną chorobę dziecięcą?

8. Co jest wyznacznikiem skuteczności szczepionki w toku badań klinicznych? Czy badane osoby szczepione są wystawiane na bezpośredni kontakt z odnośnymi zakaźnymi

patogenami w środowisku w celu stwierdzenia czy ulegną zakażeniu?

9. Czy sztuczne indukowanie produkcji przeciwciał poprzez szczepienie z pominięciem wszystkich naturalnych barier organizmu jest równoznaczne z powstaniem odporności na patogen, takiej samej jak w przypadku naturalnej infekcji?

10. Proszę o przedstawienie wyników szerokich badań naukowych, które zweryfikowały bezpieczeństwo stosowania pełnego kalendarza szczepień dziecięcych i podawania wielu szczepionek podczas jednej wizyty, w porównaniu do dzieci nieszczepionych żadną szczepionką.

11. W jaki sposób na podstawie krótkiego i powierzchownego badania kwalifikacyjnego do szczepienia można wykluczyć rozpoczynającą się ostrą infekcję z gorączką, czy zaostrzenie choroby przewlekłej co stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do szczepień?

12. Kto ustala listę przeciwwskazań do szczepień w Polsce i kto ponosi odpowiedzialność za te ustalenia?

13. W jaki sposób można wykluczyć nadwrażliwość na składniki szczepionki przed szczepieniem?

14. Czy patogeny szczepionkowe mają zdolność spowodować chorobę przeciw której są wymierzone? Jeśli tak, proszę podać w przypadku których szczepionek występuje takie ryzyko?

15. Proszę wymienić, które szczepionki stosowane w Polsce zawierają śladowe ilości związku rtęci (tiomersalu) używanego jako konserwant w pierwszym etapie produkcji oraz w ulotkach których preparatów został wymieniony?

16. Proszę o informacje, które szczepionki stosowane w Polsce zawierają związki aluminium, oraz o chorobach, których związek z narażeniem organizmu na działanie aluminium jest aktualnie znany?

17. Które szczepionki dopuszczone do stosowania w Polsce, zostały wyprodukowane w oparciu o ludzkie linie komórkowe wyprowadzone z komórek pozyskanych w wyniku aborcji, oraz dla których z tych szczepionek jest dostępna etyczna alternatywa?

18. Prosimy o informacje na temat pochodzenia szczepów bakterii i wirusów oraz ich antygenów w szczepionkach z obowiązkowego kalendarza szczepień.

19. Prosimy o wyjaśnienie właściwości immuno- i patogennych szczepionek, rodzaju zastosowanych adjuwantów i konserwantów, ich wpływu na zdrowie, a także zawartości białek odzwierzęcych.

20. Prosimy o wyjaśnienie korzyści płynących z karmienia piersią nazywanego „naturalną szczepionką” oraz ochronnego działania na zdrowie dziecka oraz jakie lekarz ma kwalifikacje żeby doradzać rodzicom w tej kwestii. Jeśli kwalifikacje są niewystarczające prosimy o wskazanie gdzie uzyskamy fachowe wsparcie finansowane z budżetu państwa.

21. Prosimy o wyjaśnienie korzyści płynących z naturalnego żywienia dzieci i pozytywnego wpływu na ich zdrowie oraz jakie lekarz ma kwalifikacje żeby doradzać rodzicom w tej kwestii. Jeśli kwalifikacje są nikłe prosimy o wskazanie gdzie uzyskamy fachowe wsparcie finansowane z budżetu państwa.

22. Jaki wpływ na możliwe wystąpienie poważnych powikłań poszczepiennych może mieć występowanie alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny dziecka?

23. Czy patogeny szczepionkowe mają zdolność spowodować chorobę szczepioną? Jeśli tak, proszę podać w przypadku których szczepionek występuje takie ryzyko.

24. Proszę o wyjaśnienie po których szczepionkach mogą wystąpić, na czym konkretnie polegają, jakie maja trwałe skutki oraz jakie są metody diagnozowania i leczenia następujące niepożądanych odczynów poszczepiennych opisanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie NOP:

1) odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG:
a) obrzęk,
b) powiększenie węzłów chłonnych,
c) ropień w miejscu wstrzyknięcia;

2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
a) encefalopatia (zapalenie mózgu),
b) drgawki gorączkowe,
c) drgawki niegorączkowe,
d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,
e) zapalenie mózgu,
f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
g) zespół Guillaina-Barrégo;

3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:
a) bóle stawowe,
b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,
c) gorączka powyżej 39°C,
d) małopłytkowość,
e) nieutulony ciągły płacz,
f) posocznica, w tym wstrząs septyczny (sepsa),
g) reakcja anafilaktyczna,
h) reakcje alergiczne,
i) uogólnione zakażenie BCG (gruźlicą),
j) wstrząs anafilaktyczny,
k) zapalenie jąder,
l) zapalenie ślinianek,
m) porażenie splotu barkowego,
n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu.

25. Czy w przypadku wystąpienia u dziecka powikłań zdrowotnych w zbieżności czasowej ze szczepieniem, są wykonywane konkretne badania i analizy laboratoryjne w celu obiektywnego stwierdzenia/wykluczenia związku ze szczepieniem i składnikami szczepionki? Jeśli tak, proszę wymienić jakie badania i analizy laboratoryjne są wykonywane w przypadku wszystkich NOP wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz ulotkach informacyjnych szczepionek, czy są wykonywane obligatoryjnie oraz proszę o udostępnienie procedur obowiązujących w tym zakresie lekarzy na terenie Polski.

26. Czy niepożądane odczyny i powikłania poszczepienne mogą wystąpić tylko w okresie do 4 tygodni od szczepienia i do 12 miesięcy dla szczepienia BCG, czy też mogą być również znacznie odłożone w czasie, nawet wiele lat po szczepieniu?

27. W jaki sposób mogę uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za wystąpienie powikłania poszczepiennego gdy wystąpiło na skutek błędu lekarza, winy producenta oraz skarbu państwa, które nakłada obowiązek szczepień?

28. Czy kwalifikujący do szczepienia lekarz zagwarantuje nam odpowiedzialność materialną i prawną ze ewentualne negatywne skutki zdrowotne wywołane niepożądanymi odczynami i powikłaniami poszczepiennymi?

29. Prosimy o wyczerpującą informację jak mamy postępować w sytuacji wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego i w jaki sposób możemy mieć wpływ na zgłoszenie go do odpowiednich urzędów?

30. Kto ustala kalendarz szczepień w Polsce i kto ponosi odpowiedzialność za te ustalenia?

31. Czy personel placówki medycznej, z której usług korzystamy przyjmuje zalecane dawki przypominające szczepień dla dorosłych ze względu na utracenie poszczepiennej odporności z okresu dzieciństwa oraz nowe szczepionki ze względu na ryzyko zarażenia pacjentów?

SZCZEPIONKA PRZECIW GRUŹLICY

32. Czy szczepionka przeciw gruźlicy ochroni moje dziecko przed najczęstszą płucną postacią gruźlicy?

33. Czy szczepionka ochroni moje dziecko przed innymi postaciami gruźlicy tj. np. gruźlicą rozsianą, wielonarządową, kości, itd.

34. W jaki sposób u noworodka/niemowlęcia wyklucza się wrodzone niedobory odporności, w przypadku których podanie szczepionki jest bezwzględnie przeciwwskazane, gdyż może spowodować rozsianie szczepionkowych prątków gruźlicy w organizmie (w organach w tym w mózgu, w kościach, do zgonu włącznie)?

35. Proszę o szczegółowe opisanie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz możliwych odległych w czasie powikłań poszczepiennych, które mogą wystąpić w wyniku podania szczepionki przeciw gruźlicy.

36. Proszę o opisanie metod diagnozowania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw gruźlicy:

– poronnego Fenomenu Kocha, owrzodzenia, zmiany ropnej a także ropnia podskórnego
– powiększenia węzłów chłonnych o średnicy ponad 10 mm oraz ich zmian ropnych
– uogólnionego rozsiewu prątków gruźlicy, rozsiewu wielonarządowego, zapalenia kości i szpiku oraz zmian w innych narządach i tkankach, takich jak zapalenie ucha środkowego, ropnia pozagardłowego, zmian węzłowych
– keloidu oraz zmian o charakterze alergicznym w rodzaju wysypek, wyprysków, rumienia guzowatego, pryszczykowego zapalenia spojówek, zapalenia tęczówki

37. Przez ile lat po szczepieniu przeciw gruźlicy mogą wystąpić powikłania poszczepienne u mojego dziecka?

SZCZEPIONKA PRZECIW WZW B

38. W jaki sposób u noworodka wyklucza się stan ostry chorobowy w pierwszych godzinach życia, który jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw wzwB?

39. Jakie jest uzasadnienie podawania szczepionki przeciw wzw B noworodkowi jeśli matka nie jest nosicielką choroby?

40. Jakie warunki powinna spełnić placówka służby zdrowia żeby nie narazić pacjenta na zakażenie wzw B?

41. Proszę o opisanie metod diagnozowania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw wzw B:

– małopłytkowości krwi
– powiększenia węzłów chłonnych
– choroby posurowiczej i anafilaksji
– zaburzeń ze strony układu nerwowego
– obniżenia ciśnienia krwi
– skurczu oskrzeli
– wymiotów, biegunki i nudności
– podwyższenia enzymów wątrobowych

SZCZEPIONKA PRZECIW BŁONICY, TĘŻCOWI I KRZTUŚCOWI

42. Proszę o opisanie metod diagnozowania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi:

– drgawek
– epizodu hipotoniczno-hiporeaktywnego
– uszkodzenie mózgu
– nieutulonego płaczu dziecka, gorączki, wymiotów
– ropnia w miejscu wstrzyknięcia
– reakcji neurologicznych

SZCZEPIONKA PRZECIW ODRZE ŚWINCE I RÓŻYCZCE

43. Proszę o opisanie metod diagnozowania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw odrze, śwince i różyczce i możliwych trwałych skutków powikłań:

– odry, różyczki i świnki poszczepiennej
– zapalenia stawów
– małopłytkowości
– reakcji alergicznej
– drgawek
– zapalenia mózgu

SZCZEPIONKA PRZECIW POLIO

44. Proszę o opisanie metod leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionce przeciw polio i możliwych trwałych skutków powikłań:
– polio poszczepiennego
– aseptycznego zapalenia opon mózgowych

PODSTAWA PRAWNA

Przepisy ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty precyzują kwestie związane z obowiązkiem udzielenia zgody przez pacjenta na leczenie. Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Kwestię właściwego poinformowania pacjenta o ryzyku i skutkach zabiegu lekarskiego podejmuje także „Europejska Konwencja Bioetyczna” (art. 10) według której „każda osoba ma tytuł do poznania wszelkich zebranych informacji o jego czy jej zdrowiu.” Brak świadomej zgody na zabieg stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej lekarza (zgodnie z art. 192 §1 Kodeksu karnego „kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2)”.

Jakie jeszcze przepisy prawa świadczą o prawie do wyrażenia zgody na zabieg:

– art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
– art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;
– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.

====================================

* nadesłane e-mailem przez prof. M.D. Majewską. Dokument pochodzi od Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT www.fundacja-qlt.pl

źródło:www.monitor-polski.pl

. . Marta Brzoza Marta Brzoza
.
Photo credit: amandabhslater / Foter / CC BY-SA

Form by (e)NeTes


Zobacz jeszcze to:

50 Responses to “Jak wygrać z systemem i nie szczepić dziecka?”

 • Arni

  Jeśli chodzi o szczepionki, to nie przeprowadza się badań klinicznych przed ich oficjalnym wprowadzeniem na rynek. Przykład – na grypę roku 2015 szczepionki są już wyprodukowane w lecie i rozprowadzane wczesną jesienią. Zaś badania kliniczne powinny trwać przynajmniej kilka lat.

 • lucek

  Te pytania są opracowane przez Stowarzyszenie STOP NOP.
  Sierpień 2014 r. https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/photos/pb.206336526060450.-2207520000.1412159065./874667189227377/

 • justyna

  Mam pytanie – szczepionki są obowiązkowe, jeżeli odmówię aby moje dziecko je przyjęło to co mi grozi, na co się narażam?
  Bo noszę się z zamiarem aby odmówić i nie wiem jak to zrobić, żeby nie być ściganym przez prawo… albo żeby mi dziecka nie odebrali za tzw. „zaniedbanie obowiązków”. Jestem świadoma niebezpieczeństwa ale bezradna… proszę o pomoc i dziękuję

 • Marta

  Nie jestem kompetentna w tych sprawach, ale polecam ekspertów – https://mebtech.pl/ntv/stop-nop-przemyslaw-cuske-30-04-2014/

 • Zbigniew

  „Okazuje się, że system zdrowia wsparty korporacjami medycznymi wie lepiej od rodziców na temat zdrowia ich dzieci” – takie trudne do zrozumienia, że lekarz wie więcej o zdrowiu niż rodzic, który jedynie przeczytał teorię jakiegoś szarlatana w internecie?
  „Nakazuje szczepić na choroby, które praktycznie nie zagrażają zdrowiu” – PRAWIE nie zagrażają bo zostały PRAWIE wyeliminowane przez szczepionki. Na nieszczęście takie głosy jak autorki powyższego artykułu powodują, że ludzie nie szczepiący swoich dzieci przyczyniają się do nawrotu tych chorób jak to miało miejsce z Odrą w tym roku.
  „Większe szkody wywołują szczepionki, które zawierają rtęć czy aluminium.” – większe niż co? Proszę poczytać o skutkach chorób na które szczepimy nasze dzieci. Proszę poczytać o możliwych powikłaniach tych chorób. Ja rozmawiałem o tym z lekarzami, w moim mieście zmarł chłopiec, z powodu powikłań po Odrze przebytej w dzieciństwie. Niestety takich przypadków będzie coraz więcej bo niektórzy rodzice WIEDZĄ LEPIEJ!!!
  P.S. ciekawe dlaczego w temacie zdrowia tak łatwo co niektórym lekceważyć opinie lekarzy a jakoś nie dyskutujemy z hydraulikiem jak nam z rury kapie, nie dyskutujemy z elektronikiem jak nam się telewizor zepsuje. Tu jednak WIEMY LEPIEJ!!!

 • Tomek

  Panie Zbigniewie, to proszę dalej słuchać lekarzy i wspierać wszystkie apteki wokoło, żeby oni mogli sobie spokojnie jeździć na wycieczki. A przytoczona tutaj Odra jest tylko świadectwem Pana całkowitemu zaufaniu telewizji.
  Zrobiła się wielka epidemia za naszą zachodnią i granicą i co…. Bo nagle wspominali przez tydzien o tym i od miesiąca cisza. W Niemczech ustawiły się kolejki po szczepionkę i cisza. Nie ma epidemii nagle. Telewizja zrobiła reklamę, bydło poszło po szczepionkę i koniec epidemii nagle. Widocznie sama szczepionka działa w 3 sekundy od szepienia i zabija wielką epidemię w1 dzień. Ale tacy jak Pan właśnie dali się nabrać. Prosze spojrzeć na falę zachorowań na Odrę ona tak po prostu ma że jest to sinusoida na przestrzeni lat. Są lata gdzie jest więcej zachorowań a są że mniej. Ale jak się słucha sponsorowanych stacji które pokazują wykresy z ostatnich może 3 lat to tak to wygląda. Ludzie otwórzcie oczy. I się pytam gdzi4e ta epidemia, trochę paniki w TV i epidemia znika??

 • Zbigniew

  Panie Tomku, myli Pan dwa podstawowe pojęcia. Szczepienia, a leczenie tzw. „epidemii” to dwie różne, odrębne kwestie. Zachorowania, które wystąpiły są leczone, na szczęście z pozytywnym skutkiem stąd brak nagłaśniania w telewizjach. Szczepienia natomiast mają zadanie chronić nasze dzieci w przyszłości tak więc Pańska wypowiedź jest pozbawiona logiki.
  Co do Odry to dzięki szczepieniom miała zostać uznana przez WHO właśnie w 2015 roku jako całkowicie wyeliminowana dzięki właśnie szczepieniom. Niestety powróciła dzięki takim ruchom jak STOP NOP.
  Co do cen leków, zarobków firm farmaceutycznych i samych aptek to nie zaprzeczam, że widzę w tym element patologiczny ale nie zaślepia mnie to na tyle abym przestał szczepić swoje dziecko. Niestety dzieci rodziców podobnych Panu będą stanowić dla niego zagrożenie… polecam lekturę: https://podaj.to/post/1020,1,lekarka-nie-wytrzymaa-i-napisaa-co-myli-na-temat-szczepionek-mocne.html

 • Monikaa

  Panie Zbigniewie, odra była jest i będzie.
  to co się działo w mediach (to szaleństwo z paniką i nazywanie epidemią 4 zachorowań w Polsce) to przykład niebrandingowych kampanii koncernów farmaceutycznych wymierzonych w postawy antyszczepionkowe. Istnieje przesłanka że szczepionka MMR zostanie wycofana, więc koncerny chcą wyprzedać jej jak najwięcej. I tyle. Nie ma epidemii, nie ma co siać panikę i dezinformację.
  Odra nie wrócila dzięki StopNOP
  (swoją drogą jest to _dokładny_ cytat z programów publicystycznych gdzie zapraszani są „eksperci”, oni używają tego zwrotu „choroby wracają dzięki STOPNOP)
  a to że pan w ogóle użył tego sformułowania jest dla mnie informacją że nie zglebił Pan tematu (poza „źródłami” tvn i polsat) tego SKĄD bierze się odra w populacji i kto zaraża (dorośli z wygasłą odpornością poszczepienną, bo szczepionki nie chronią na całe życie, tak jak prawdziwe przechorowanie).
  Mamy w związku z tym pełno osób faktycznie nieszczepionych (miliony) ale nagle to właśnie 7000 nieszczepionych dzieci zaraża???
  To jakie jest prawdopodobieństwo, że zarazi cie ten kto jest częścią milionowej grupy czy siedmiotysięcznej?
  Logika, Sherlocku.

 • Marta

  Co by pan powiedział na to, panie Zbigniewie, gdyby pana dziecko, wnuczka tylko po jednej dawce szczepionki dostała autyzm?

  Myślę, że z taką zagorzałością, jak broni pan lekarzy, którzy jeżdżą na wycieczki organizowane przez firmy farmaceutyczne, występowałby pan przeciwko szczepieniu.

  Nie jestem przeciwna szczepieniom, jeżeli zapobiegają śmiertelnym chorobom. Jeżeli nie zawierają aluminium, rtęci czy innego paskudztwa.

  Ale jest za dużo powikłań poszczepiennych, aby szczepić się na choroby, z którymi medycyna sobie radzi.

  Zawsze wystąpią przypadki śmierci, ale po to są lekarze i naukowcy, aby stwierdzili, dlaczego tak się stało.

  Wytłumaczenie: „bo się nie zaszczepił” jest miałkie.
  Społeczeństwo jest coraz mądrzejsze, aby uwierzyć takim kłamstwom.

  Zachęcam bardzo mocno zainteresować się tematem, ponieważ takim zachowaniem może pan nieświadomie skrzywdzić ludzi.

  Niech pan nie wierzy we wszystko co mówią lekarze.
  Proszę ich się spytać skąd mają taką wiedzę o szczepionkach.

  Są zobligowani jeździć na szkolenia organizowane przez firmy medyczne.
  Sam ten fakt jest korupcyjny.

 • Asia

  Kiedy panowała grypa wszystkim kazano sie szczepić ,a tEraz już sie skończyła ?Napewno szczepionki zasiliły czyjeś konto na stanowisku.

 • as

  czytam komentarze od pol h i mozg mi zlasowalo. Ludzie czy wy zgubiliscie mozgi? Ja co prawda bylam szczepiona na rozyczke pozno bo w wieku 18 lat bo ta choroba grozi ciazy ale reszte przechorowalam. Swinke (i mama obkladala mnie ziemniakami gotowanymi), ospe, mialam nawet po urodzeniu bardzo dlugo zoltaczke ALE moi rodzice odzywiaja sie zdrowo mama karmila mnie 11 m piersia, i wszystko to w polaczeniu dalo taki efekt. Wspolczuje ludzia ktorzy mysla ze gdy zaszczepia dzieciaka to bedzie mogl rzrec kure z marketu pizze albo jablka ze sklepu. Wynoscie sie na wies jak najdalej od cywilizacji uprawiajcie swoje warzywa cieszcie sie kazdym dniem. Prosta i nikomu nie dziwna recepta. A jesli sie nie chce to nie dziwcie sie ze wasze dzieci i wy chorujecie. Pozdro.

 • koleś

  Dziecko do 6 miesiąca nie ma bariery krew-mózg i metale ciężkie ze szczepionek trafiaja do mózgu. Zdarza się że dziecko po zaszczepieniu „zapadnie” na autyzm

 • darek2015

  a wystarczy zrobić jak w Japonii.

  Do ukończenia 2 roku dziecka nie szczepią niczym i kropka!

 • Ania

  Nie będę się wypowiadać na temat szczepień, bo zwyczajnie się na tym nie znam, ale komentarze są ciekawe. Co mnie rozbawiło:

  – „Społeczeństwo jest coraz mądrzejsze(…)” – proszę wybaczyć, ale uśmiechnęłam się mimo woli. Otóż społeczeństwo jest coraz głupsze i nie trzeba tego szczególnie udowadniać, widać to na każdym kroku.

  -„a wystarczy zrobić jak w Japonii.” – Tak! Jestem jak najbardziej za! Wychowujmy dzieci tak jak w Japonii. Skończy się durne bezstresowe wychowanie, stawianie dziecka na pozycji pana i władcy. Dzisiaj, kiedy dziecko wszystko może, a niczego nie musi, zapominamy, że gdy dorośnie za późno będzie na wykształcenie w nim poczucia obowiązku, odpowiedzialności za swoje czyny, troski o innych i dobro wspólne. Jakiż był zachwyt nad japońskimi trzylatkami, które podczas katastrofy grzecznie słuchały ratowników, nikt jednak nie wspomniał, że takiej postawy nie zawdzięczają modelowi wychowania promowanemu w Europie. Nie da się przeszczepić jednego elementu tamtego życia na nasz grunt, bo jest to specyficzny teren i kultura, więc w naszych realiach skutek będzie odmienny.

  Przepraszam za offtop.

 • Janusz

  Skrajny przypadek USA i Kanady, gdzie szczepienia są obowiązkowe uzmysławia, że zbliżamy się do granicy poza którą najmądrzejsze pytania, najdoskonalsze badania i wywody naukowe są niczym w porównaniu z zakorzenionym w świadomości PRZECIĘTNEGO obywatela tego padołu zwanego ZIEMIA stwierdzenia – ” szczepienia uratowały miliony ludzkich istnień”. Sprawa staje się polityczną globalnie i politycznie rozwiązywalna. Zanim t.zw ludzkość na swojej d..pie pozna skutki, to co drugi t. zw CZŁOWIEK będzie neurologicznie zmieniony i być może z odrośniętym ogonem, znów siądzie na drzewie.

 • Mirek

  Widać Pan Zbigniew skapitulował. Śmiem twierdzić, że lekarz lub rodzina lekarska.
  Już od dawna zastanawiało mnie dlaczego idąc do jednego lekarza przepisuje mi medykament konkretnej firmy, a następnym razem bedąc po to samo u drugiego ten mi pierze mózg wmawiając, że przepisuje mi ten sam lek tylko innej firmy. To mi otowrzyło oczy oraz zmusiło do samodzielnego szukania informacjia, badań, statystyk i kształcenia się w tej materii. Teraz niestety ślepo wierzy się lekarzom, dawniej ludzie czerpali z doświadczenia i zawsze sprawdzonych tradycyjnych metod. Ludziom wmawia się zacofanie i wiarę w znachorstwo, ale nic innego nas nie wyleczy jak dbanie o zdrowie naturalnymi metodami rezygnując z przetworzonej żywności i stawiając na naturalne produkty (ba sami możemy je sadzić i hodować). Ludzie masowo są zatruwani, telewizja i reklamy to teraz główne źródło tej propagandy, każdy myślący samodzielnie człowiek, który ma w sobie choć minimum krytyki i dociekliwości sam będzie starał się i z pomocą innych odnaleźć odpowiedzi i zrozumieć, a nie ślepo przytakiwać głową. Lekarze to nie nadludzie i omnibusy, elektrykiem też każdy może zostać w podstawowym zakresie, kwestia nauki i jeszcze raz nauki i doskonalenia siebie.
  Dziękuję Pani Marto za artykuły, do których również podchodzę krytycznie i zawsze z dozą rezerwy, dopiero sprawdzeniu samodzielnie i na podstawie dostępnych źródeł jestem w stanie sam zdecydować co jest dla mnie dobre a co złe.
  Pozdrawiam,

 • Mirek

  Ania,
  A kto tu mowi o wprowadzaniu modelu wychowania z Japonii. To tylko kwestia zwrocenia uwagi, dlaczego oni nie maja obowiazkowych szczepien do drugiego roku zycia dziecka?
  Model wychowywania i tak jest w Polsce narzucany z zachodu i to jest ten sam model, czyli bez stresu, klapsa, swiat jest cudowny, nie ma zla nie ma dobra, egoista, dziecko ma zawsze racje i nie podnos glosu, bo dziecko sie zamknie w sobie.
  Nie jestem propagatorem bicia dziecka, tylko wychowywania autorytarnego opartego na tym ze znam swoje dziecko, a nie ze widuje je dopiero po 19 a reszta to opikunki do dziecka.
  Jesli ktos przebywa z dzieckiem od jego najmlodszych chwil, to zna zachowania i wie jak zareagowac. To jest problem tych rodzicow, ktorzy dziecko widuja od swieta i dodatkowo zapychaja jego czas zajeciami, smartphonami i innymi devajsami ktore ograniczaja samodzielne kreatywne myslenie i po prostu zabijaja w dziecku niewinnosc.
  Co do spoleczenstwa to tutaj sie z toba zgadzam. Slepe zawierzenie kazdej instytucji a zwlaszcza doktorom i farmaceutom to juz jest jakas plaga. Nikt nie wie lepiej niz lekarz.

  Pozdrawiam,

 • Jacek

  Pani Marto,doceniam pani rady ale nie mogę się zgodzić z niektórymi stwierdzeniami. Nie prawdą jest , że każdy lekarz musie jeździć na szkolenia do firm farmaceutycznych. bzdura i kłamstwo. Są granice megalomanii szczególnie gdy chodzi o nasze zdrowie a więc i życie. Nie można robić z lekarzy wrogów publicznych bo to oni ratują nam życie i zdrowie. Oczywiście można przytaczać przykłady partaczy ale więcej jest lekarzy ratujących nasze zdrowie. A osobom, które są przeciw szczepieniom powiem tak ; chciałbym zęby każdy był kowalem swojego losu i żeby każdy sam poniósł konsekwencje swoich działań. Niestety tak nie jest . Kierowca jadący za szybko i powodujący wypadek naraża nie tylko siebie ale i inne osoby. Nieszczepiący dzieci nie narażają tylko swoje dzieci ale też ich kolegów i koleżanki ze szkół przedszkoli. I niech pani nie powtarza kłamstwa , z którego wycofał się już sam jego autor. Szczepionki nie powodują autyzmu i przy okazji czy chciałaby pani żeby pani dziecko zaraziło się chorobą zakaźną w przedszkolu i zmarło . Oczywiście głupie pytanie ale takie samo pani zadaje. Profesor Zięba na którym pani się wzoruje jest człowiekiem nauki i nie jest w przeciwieństwie do pani i pani niektórych wyznawców ignorantem przez co potrafi oddzielić ziarno od plew.

  Do pan Jacka:
  Usunięte przez Robert Brzoza – Albo niech pan zachowa trochę kultury, albo niech pan tu nie pisze.

 • Marta

  @as

  Szczepionki są coraz bardziej niebezpieczne, różnie działają na każdy organizm. Zawierają rtęć czy aluminium. Bardzo dobrze, że po szczepieniu jesteś zdrowy, ale masz lub będziesz miał dzieci, wnuki.

  Zobaczymy czy wtedy będziesz taki buntowniczy, kiedy nagle okaże się, że masz niepełnosprawne dziecko przez zawartość szczepionek.
  Pomyśl trochę…

 • Marta

  Ania tu jest mowa o polityce szczepień, a nie o wychowaniu dzieci według metod japońskich…

  Jeżeli jakiś kraj ma dobre rozwiązania w danej dziedzinie to należy je kopiować.

  Nie ma sensu wymyślać drugi raz koła.

 • Marta

  Panie Jacku,

  1 – Niech pan czyta uważnie.
  Nigdzie nie napisałam, że każdy lekarz się sprzedał korporacjom.
  Na szczęście jest wielu uczciwych lekarzy.

  2 – Co za dziwne rzeczy pan pisze, że nieszczepione dziecko naraża inne dzieci. Jeżeli zachoruje to będzie się leczyć. To samo dotyczy zaszczepionego dziecka.
  Na co chce pan szczepić dzieci, na grypę?
  To jest chore.
  Ktoś ma przeziębienie to się leczy, nie potrzebuje niebezpiecznych szczepionek.
  Chce pan sobie i swojej rodzinie aplikować metale, proszę bardzo, ale niech pan ciemnoty nie propaguje o niebezpieczeństwie dla innych.

  3 – Nie wzoruje się na p. Ziębie, jedynie korzystam z jego wiedzy, tak jak z wiedzy wielu innych osób, artykułów, raportów itd. Ma pan coś do tego?

  4 – Czytałam jeden z raportów, który mówił, że np. USG formuje komórki rakowe, a szczepionki są symptomem. Czyli w dalszym ciągu reklamowane przez pana szczepionki są śmiertelnie niebezpieczne.

  5 – niech pan zachowuje chociaż odrobinę kultury.

 • darek2015

  ”Nieszczepiący dzieci nie narażają tylko swoje dzieci ale też ich kolegów i koleżanki ze szkół przedszkoli. I niech pani nie powtarza kłamstwa , z którego wycofał się już sam jego autor. ”
  A który to autor się wycofał?…
  Kto i kiedy?
  Jak nieszczepione dziecko (bez ochrony) może narażać na niebezpieczeństwo dziecko dzięki szczepionce chronione??
  Brak logiki!

  Ale analizy niezależne dowodzą, że właśnie szczepione dzieci są źródłem chorób na które miały być uodpornione!
  Paradoks?
  A tu masz przemilczaną ksiażkę z 1911 r. (!) o ”cudownych ‚ szczepionkach.
  https://www.tolzin.de/download/Impf-Friedhof.pdf

  Od tamtej pory dodano konserwanty: tiomersal , aluminium, formaldehyd, fenol (opakowania wielodawkowe)
  , formaldehyd…

  Odpowiedz na jedno pytanie:
  Panuje epidemia autyzmu.. Ciekawe..
  Dlaczego zachorowalność na autyzm u Amiszów wynosi ”0”, słownie zero!
  Nie szczepią z powodów religijnych w ogóle.
  Nie powodują autyzmu>> powiedz to matkom latającym od lekarza do lekarza.
  A juz calkowita kompromitacją szczepień jest protokół dra Klennera, który wszystkie ‚szczepionkowe’ epidemie w ciągu 72 godz. (polio, tężec…) bez skutków ubocznych leczył kwasem l-askorbinowym.

 • darek2015

  A tu link > co Rosjanie znaleźli w szczepionkach > włos dęba staje :
  https://www.tolzin.de/download/Impf-Friedhof.pdf

  fragment:
  ”Na jednym z rosyjskich forów dla dzieci rodziców autystycznych pojawił się anonimowy wpis przedstawiający nową teorię powstawania autyzmu poszczepiennego u dzieci (może nie jest ona całkiem nowa, ponieważ bazuje na kilku znanych już elementach, tzn. obecności licznych poprodukcyjnych zanieczyszczeń biologicznych w szczepionkach). Artykuł porusza też problem bezpłodności u młodych kobiet.
  Temat jest o tyle ciekawy, że diagnostyka wegetatywno-rezonansowa (tzw. vega-test) wykazuje u dzieci autystycznych obecność silnej infekcji wirusowej w mózgu. Co więcej, nie są to wirusy, z którymi ma szansę zetknąć się przeciętny człowiek (więc występuje słuszne pytanie, skąd się wzięły). Słownie istnienie takiej zależności potwierdziło nam już dwóch rosyjskich lekarzy (oni mówią, że wiedzą, że tak jest, ale póki co nie ma dowodów mikrobiologicznych, ponieważ, o ile wiadomo, nikt dokładnie nie sprawdzał mózgów dzieci autystycznych pod tym kątem post mortum, czyli po śmierci).
  Ale nie wyprzedzajmy faktów, pod spodem pełen tekst bardzo długiego wpisu, który przetłumaczył nasz tłumacz.
  Jeśli jest naprawdę tak, jak twierdzi autor postu, oznacza to, że SZCZEPIONKI SĄ BARDZO RYZYKOWNE, jeszcze bardziej, niż zwykło się przypuszczać, i nie chodzi tu tylko o obecność w nich rtęci i innych dodatków chemicznych.
  …….Rodzice tych dzieci byli niezwykle zdeterminowani, ponieważ nikt ze środowiska lekarskiego im nie pomagał. Zostali zostawieni samym sobie, a lekarze odrzucili wątek jakiegokolwiek związku autyzmu ze szczepieniem, chociaż u połowy dzieci nastąpił ewidentny zbieg czasowy z podaniem szczepionki (autyzm został zdiagnozowany przez lekarzy ok. 1,5 do 2 miesięcy po podaniu szczepionki)…….
  Wirusy, które wykrył sprzęt, to: Ebola, Marburg, małpia ospa i Denga.”

 • darek2015

  https://youtu.be/QWWqpXQLMOY

  Wywiad dr Mercoli z dr Wakefield’em, który wg @Jacka ponoć się wycofał i ‚zdementował’, co jest ewidentnym łgarstwem.

  ”I niech pani nie powtarza kłamstwa , z którego wycofał się już sam jego autor.” – @jacek -cytat,..

  ”Jeśli, na przykład, weźmiesz MMR i dodasz do niej szczepionkę przeciw ospie wietrznej MMR V jak ProQuad, to co następuje to podwojenie przypadków drgawek jako działań niepożądanych. ”

 • darek2015

  ”Szczepionka przeciwko HPV okaleczyła już dziesiątki tysięcy nastolatek

  Dziesiątki tysięcy nastolatek zapadały na ciężkie choroby, a niektóre z nich zostały wręcz przykute do wózków inwalidzkich po otrzymaniu rutynowo przepisywanej szczepionki przeciwko HPV (wirusowi brodawczaka ludzkiego).
  https://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2015/06/a235.jpg

  Agencja Regulacyjna Leków i Produktów Medycznych (The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) ogłosiła, że na przewlekłe destrukcyjne choroby, skutki uboczne szczepionki HPV, cierpi 8228 nastolatek.

  Jednak przypadków dosłownie powalenia przez różne skutki uboczne po otrzymaniu szczepionki HPV jest w rzeczywistości znacznie więcej. Liczbę 8228 należy przemnożyć przez 10.

  W Wielkiej Brytanii szczepionkę HPV zaleca się rutynowo 12- i 13-latkom od 2008 roku. Ma ona [rzekomo] chronić przed przenoszonymi drogą płciową zakażeniem wirusami brodawczaka ludzkiego, którego następstwem może być rak szyjki macicy.

  Dodatkowo, uprzednio zdrowe nastolatki po podaniu tej szczepionki zaczynają uskarżać się na bóle w klatce piersiowej i jamie brzusznej, wyczerpanie, trudności w oddychaniu, fibromialgię [przewlekły ból mięśni i stawów] oraz zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej [trudności w utrzymaniu pionowej postawy ciała wskutek kołatania serca, zawrotów głowy, uczucia lęku, zmęczenia, nadmiernej potliwości, utraty przytomności, co prowadzi do ograniczenia aktywności życiowej, a niekiedy grozi inwalidztwem różnego stopnia].

  W ponad jednej czwartej przypadków skutki uboczne zaaplikowanej szczepionki były tak drastyczne, że wymagały natychmiastowej hospitalizacji, bo uznano je za „zagrażające życiu”.

  Obawy związane ze szczepionką HPV to żadna nowość. Wcześniej przed jej stosowaniem ostrzegało już japońskie ministerstwo zdrowia, natomiast kraje europejskie nadal są na etapie ponownej oceny jej jakości.

  Jakiś czas temu dowiedziono również, że szczepionka HPV ma związek z pojawieniem się bezpłodności i przedwczesnej menopauzy.

  W Wielkiej Brytanii, pomimo rejestrowania na bieżąco powiązań pomiędzy zaaplikowaniem szczepionki i jego następstwami, do tej pory przyjęło ją ponad 8 milionów osób.

  Według Jackie Fletcher z antyszczepionkowej grupy nacisku Jabs „u poprzednio sprawnych i zdrowych młodych dziewczyn [po podaniu szczepionki] pojawiają się ataki zmęczenia o podłożu wirusowym; niektóre z nich tracą zdolność chodzenia i nie odzyskują jej nawet po wielu latach”.

  W artykule opublikowanym niedawno w czasopiśmie Clinical Rheumatology [Reumatologia kliniczna] doktor Martinez-Lavin napisała, że pomimo tego, że szczepionka HPV „jest jedną z najbardziej skutecznych metod wykorzystywanych w służbie zdrowia w historii medycyny”, to jednak skala rejestrowanych skutków ubocznych w porównaniu z innymi rutynowymi szczepieniami wywołuje coraz większe zaniepokojenie.

  Komentarz SOTT: Wypowiedź doktor Marinez-Lavin stoi w sprzeczności z dostępnymi informacjami na temat rzekomej skuteczności szczepień i jest dowodem na całkowite sponeryzowanie świata nauki. Szczepionka HPV to studium przypadku zepsucia i demoralizacji nauki kosztem naszych dzieci.
  Lead developer of HPV vaccines comes clean, warns parents & young girls it’s all a giant deadly scam (Naukowiec prowadząca badania nad szczepionką HPV wyjawia prawdę, ostrzega rodziców i młode dziewczyny: to wszystko jest jednym wielkim przekrętem):
  „W październiku 2009 roku na 4 Międzynarodowej Konferencji nt. Szczepień doktor Harper odważyła się na niespodziewane wyznanie. Jej wystąpienie zmieniło się o 180%, kiedy zamiast wychwalać zalety szczepień, o czym pierwotnie zamierzała mówić, postanowiła oczyścić swoje sumienie, przekazując prawdę o śmiercionośnych szczepionkach po to, by „mogła spokojnie spać”. […]
  Powiedziała, że 70% infekcji wywoływanych wirusem HPV ustępuje samoistnie, t.j. bez leczenia, w ciągu roku, a ponad 90% w okresie do dwóch lat […]. Dodała też, że wszystkie testy kliniczne były przeprowadzane na osobach w wieku 15 lat i powyżej, a mimo to szczepienia HPV zaleca się również 9-latkom”.
  W rzeczywistości całkowita liczba chorób powiązanych ze szczepionkami HPV przewyższa liczbę skutków ubocznych, jakie odnotowano w trakcie wszystkich rutynowych programów zdrowotnych razem wziętych.

  Opierając się na własnym raporcie, brytyjska Agencja Regulacyjna Leków i Produktów Medycznych (ARLiPM) nadal utrzymuje, że nie istnieją żadne „istotne obawy dotyczące bezpieczeństwa” tej szczepionki.

  Natomiast organy nadzorujące realizację programu szczepień uparcie twierdzą, że szczepionka HPV może uratować blisko połowę ze 1000 kobiet, które każdego roku umierają na raka szyjki macicy. To drugi najczęściej występujący nowotwór atakujący kobiety poniżej 35 roku życia.

  ARLiPM wciąż stoi na stanowisku, że nie udowodniono związku pomiędzy podaniem szczepionki a pojawieniem się ciężkich chorób, natomiast służba zdrowia w Wielkiej Brytanii (NHS) zapewnia, że „wysoka skuteczność” programu szczepień przeciwko HPV została potwierdzona.

  Komentarz SOTT: Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne informacje na temat szkodliwości szczepionki HPV oraz skalę zaniedbań w tym względzie ze strony świata nauki, wygląda na to, że jej wstrzykiwanie można uznać za jedną z metod tortur: „Praktyki medyczne, które wywołują dotkliwe cierpienie bez racjonalnego uzasadnienia można traktować jako rozmyślnie okrutne, nieludzkie i poniżające sposoby traktowania lub karania, a jeśli bierze w nich udział państwo z jakąś szczególną intencją, to są to tortury„. [Raport ONZ z 2013 roku w sprawie tortur i innych okrutnych, nieludzkich, poniżających sposobów traktowania i karania].
  Oli Smith

  https://www.express.co.uk/life-style/health/581393/Tens-of-thousands-teen-girls-suffer-serious-illnesses-HPV-cervical-cancer-health-concerns

  Tłumaczenie/źródło: PRACowniA

  Artykuł na SOTT: Tens of thousands of teen girls suffer serious illnesses after HPV cervical cancer jab”

 • Adam

  Proszę o pomoc poradę!
  Wczoraj nasze dziecko ugryzł pies właśnie dowiedzieliśmy się, że był wściekły.
  Czy mam podać szczepionkę?
  Lekarz straszy, że jak nie podamy to nam chłopak umrze ale jak podamy to przecież te szczepionki też rtęć mają i dziecko może stać się inwalidą.
  Pomocy!

 • darek2015

  Podaj, nie czekaj!

  A po dobie chelatuj rtęć:

  Tiosiarczan sodu, EDTA, ziemia okrzemkowa spożywcza, chlorella..

 • Marta

  @Adam
  Podaj szczepionkę, nie czekaj .
  A potem zrôb jak pisze Darek

 • darek2015

  Trzeba też mieć na uwadze, że:

  -”Szczepionka na wściekliznę dla ludzi jest produkowana z użyciem ludzkich zarodków.
  Tak, kilka szczepionek jest produkowanych w ten sposób, że dla hodowli wirusów używa się tkanek z ludzkich zarodków po aborcji w wieku zarodka 12-14 tygodni. Aborcje nie są celowe, przynajmniej o tym nic nie wiadomo.
  Z ciekawostek, „epidemia autyzmu” zaczęła się 1995 r. od wprowadzenia szczepionki na polio produkowanej z materiału hodowanego na tkankach ludzkich zarodków.”

 • Izolda

  zapraszam do obejrzenia ,wtedy podyskutujemy
  https://www.youtube.com/watch?v=T3rfW30AOZE

 • Anna

  Boże,gdybym wcześniej wiedziała…może mój syn byłby dziś zdrowy…W pierwszej sobie życia Euvax B z później wycofanej serii,już po kilku dniach miał zapalenie opon mózgowo rdzeniowych ponoć bakteryjne….Z pewnością późno już żeby walczyć o jakiekolwiek odszkodowanie,bo syn ma już 7 lat…i autyzm atypowy.Dzięki temu artykułowi dajecie innym rodzicom szansę ratować swoje dzieci…Do dziś szczepiłam…też tymi odpłatnymi,bo lekarze bali się niby o dziecko,że po przejściach itp.Teraz zrozumiałam i żałuję…

 • jazon

  Witam! Uświadomcie mnie proszę, mam córy w wieku 13 i 11 lat pierwsze szczepienia mają one za sobą lecz obecnie zdecydowałem dalej ich nie szczepić
  – czy mam jakiekolwiek szanse przeciwstawić się systemowi, który naciska mnie coraz bardziej na wyrażenie przeze mnie zgody na szczepienia?
  – Czy opierając się i przeciwstawiając narażam wyłącznie na szykany i kary?
  Pozdrawiam

 • Natalia

  Kochani, WAŻNE!

  Na temat niebezpiecznych konsekwencji szczepień pisałam pracę dyplomową i badając literaturę natrafiłam na coś bardzo ważnego! Mianowicie na opinię, że obowiązek szczepień NIE JEST obowiązkiem PRAWNYM! (czyli za uchylanie się od szczepień prawnie NIE powinny nam grozić ŻADNE kary!)
  Jest to tylko „obowiązek” obywatelski, z którego wynika, że dany obywatel POCZUWA się (bądź też nie) do obowiązku szczepień.

  „Art 5 ustawy: „osoby przebywające na terytorium RP są OBOWIĄZANE [(NIE Zobowiązane! – to ta różnica)] na zasadach określonych w ustawie do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym”. Jednak faktem jest, że obowiązek szczepień jest obowiązkiem tzw. obywatelskim, NIE prawnym. Oznacza to, że wynika on z poczucia się danej osoby jako obywatela do poddania danemu zabiegowi. Natomiast nie poddanie się mu nie może przyczynić się do zastosowania na tej osobie jakichkolwiek roszczeń finansowych, czy prawnych.”

  TO WAŻNE! Trzeba o tym mówić! Podajcie DALEJ!

  Źródła:
  1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz.1570 z późniejszymi zmianami);
  2) Górczyński A. (red.), Możemy tylko namawiać, a nie zmuszać, Moda na Zdrowie 2011, nr 6 (97); str. 98.;
  3) Natalia S. „Obowiązkowe szczepienia ochronne – analiza piśmiennictwa”, praca licencjacka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny

 • Janko

  Witam,

  nie jestem przeciwnikiem szczepień, ale też nie chcę narażać zdrowia dziecka. Czy moglibyście zasugerować, które szczepienia i w jakich okresach można by dziecku podać?

  Pozdrawiam

 • Anna

  Witam, moja córeczka urodziła się z ewnymi problemami, które lekarze zbagatelizowali i zaraz po porodzie została zaszczepiona na różne śiwnstwa. Po tym fakcie dostała drgawek ( okzało się że to ciężka lekooporna padaczka) Córeczka żyła niespełna 5 lat, bo te ataki ją wykończyły. Mam jeszcze dwóch synów , których od momentu narodzin córeczki nie szczepię i jestem z tego dumna. Widziałam mnóstwo dzieci z powikłaniami poszczepiennymi – głownie autyzm i przeszłam zbyt wiele, by zaryzykować szczepienie – możę się uda a może odporność dziecka jest akurat zbyt niska. Za dwa miesiące na świat przyjdzie mój 3 synek i na milion % nie zaszczepię go!

 • Marta Brzoza

  @Anna
  Gratuluję postawy!
  Szkoda że większość rodziców tego nie rozumie.

 • Rena

  Bedac w Stanach kilkanascie lat mialam okazje naogladac sie dzieci chorych na autyzm. Moi znajomi i to nie jedni maja chore dzieci na autyzm a to przez te toksyczne szczepionki. Nie chce slyszec od tych co maja inne zdanie bo nie wiedza co to znaczy miec takie dziecko.
  https://www.naturalnews.com/048888_vaccine_adverse_events_autism_INFANRIX_Hexa.html

 • renata

  Witam.czy ktoś może mi pomoc?walcze sadownie z ojcem dziecka który chce szczepic a ja nie.SR I instancji odebrał mi to prawo mimo przedstawienia odroczenia.czy tak można ?jak to podważyć?czy sa jakieś podstawy prawne?czy mój przypadek to bedzie precedens ?

 • antyszczeponkowiec

  Pani RENATO proszę skontaktować sie z STOP NOP

 • Sławek

  Proszę tego posłuchać
  Jerzy Zięba o szczepionkowej hucpie
  https://www.youtube.com/watch?v=Rcu4x4blpA8

 • Sławek

  Proszę posłuchać tego
  Debata w Sejmie pt. „Obowiązek szczepień w Polsce” – dr n. med. Dorota Sienkiewicz (15.09.2015)

  https://www.youtube.com/watch?v=uuW-h8MLOTk

 • Michał

  Szczepionek się nie sprawdza ponieważ ,,w procedurze nie są lekami”. Ja osobiście swoich dzieci nigdy nie zaszczepię. Zdrowe życie prowadzi do braku chorób. Jednak jeśli ktoś mieszka w trudnych warunkach (slumsy, brak światła, dostępu do czystej wody itd) to może niektóre zastosować. Dlatego, że nie każda szczepionka jest bardzo mocno szkodliwa a jednak może coś uchronić. Ale chyba nikt nie mieszka w trudnych warunkach? To nie Afryka, wszyscy mamy dostęp do słońca, czystej wody itd. Szczepienie dzieci to kara na nich. Nie bądźmy ich katami.

 • Bartek

  WItam. ZOna będzie rodzic (druga cesarka) w kwietniu 2018r. będziemy miec córkę. Jak uniknąc szczepień w pierwszych godzinach zycia?

 • elka

  Do Bartka .Od razu zastrzec, że nie życzycie sobie ,żadnych szczepionek. Moja wnuczka ma 2 m-ce, w szpitalu zaszczepili bez porozumienia ,bez informowania córki. Teraz my walczymy aby nie szczepic dalej. W poniedziałek ma ponowny termin. Pójdę ja ,ma córka ,ale wnuczka zostaje w domu…Tak dla niej najlepiej..

 • Alex

  Pan Zbyszek napisał „Niestety dzieci rodziców podobnych Panu (nie szczepione) będą stanowić dla niego (mojego syna) zagrożenie…” jak będą stanowić zagrożenie skoro Pan Swoje dzieci szczepi? . To po co te szczepionki skoro dzieci szczepione mogą się zarazić od nie szczepionych które zachorowały!? To jest aż śmieszne.. ludzie rządzący światem o których nikt nie słyszy i nikt ich nie widzi mają głęboko gdzieś ludzi zależy im tylko na władzy i na niczym więcej …
  Nie potrafię zrozumieć ludzi którzy biegają i ślepo bez jakiego kolwiek swojego zdania krzycząc DEMOKRACJA! Jestem wolnym człowiekiem! Jesteśmy tak zniewolenie że to się w głowie nie mieści , uciski z każdej strony . Jestem wolny bo co ? Bo mogę sobie jechać gdzie chce ? Bo mogę sobie wszystko mówić co chce ? Ale nie mogę odmówić szczepień dla WLASNEGO dziecka bo pseudo naukowcy wiedzą lepiej co dla niego dobre ? To jest demokracja ?
  Pozdrawiam Wszystkich Jasno myślących .

 • Miłosz

  Wypowiem się krótko i na temat. Mam w rodzinie dziecko autystyczne. Nie jest to łatwa sprawa. Rodzice dzieci wiecie że oprócz wirusów w szczepionkach jest aluminium rtęć i jeszcze 4 inne substancje które trują organizm, Białka zwierzęce ,DNA martwych płodów. Ja nie mam zamiaru szczepić dzieci na nic. A jak zachorują to medycyna ma sobie poradzić! Wiem że dzieci nieszczepione są ogólnie mówiąc zdrowsze , szybciej się rozwijają umysłowo i ruchowo od szczepionych i po prostu żyją zgodnie z naturą. A dzieci szczepione mają takie opóźnienia że szkoda gadać. Dziecko niezaszczepione zaczyna chodzić w wieku 8 miesięcy i pierwsze słowa mówi w wieku 12-13 miesięcy, do dwóch lat mówią już zdaniami np: Mama daj piciu , lub Tata jest w placy (pracy). A u dzieci szczepionych dzieci pierwsze wyraźne słowa mówią po 2, 3 latach dopiero.

 • AMen

  czas sie obudzic. szczepionki to tylko jedno ziarenko klamstw w okolo kazdego z nas. okazuje sie dzisiaj 2019 rok ze kazdy jeden temat na jaki sie natykamy jest wypchany falszem obluda i hypokryzja. zaczynajac od ks machulskiego dyrektora lichenia ktory jest gejem, vatykanie siedliskiem prostytutki z Pisma Swietego a skonczywszy na plaskiej ziemi i sfilmowanym w studio holywood przez disney’a podrozy na ksiezyc. polecam film „funny things happened on the way to the moon”. wszystko w okolo to klamstwa tylko jeda jest Prawda. Ja Jestem. AMen!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Ann Wigmore: Żywność, którą zjadamy może być albo najlepszym i najbardziej efektywnym lekarstwem albo najwolniej działającą trucizną”.
 • Biznes na chorobach będzie trwał tak długo, jak będziesz a n a l f a b e t ą w zakresie własnego zdrowia.

 • David Suzuki: "Politycy, czy naukowcy, którzy mówią, że produkty GMO są bezpieczne, są albo bardzo głupi, albo kłamcami". 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Twitter